Privacy statement

 

Privacyreglement Dierenkliniek Stapel & Haanebeek

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenartsenpraktijk

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AGV) is de nieuwe wet ter bescherming van ieders privacy en persoonsgegevens. Op

grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt (zoals onze praktijk) bepaalde plichten en heeft degene van wie

de gegevens zijn (onze klant) bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die

gelden op grond van de AVG.

Dierenkliniek

In onze dierenkliniek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te

kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de dierenkliniek

Dierenkliniek Stapel & Haanebeek is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de kliniek

plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet onze kliniek als volgt:

– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld voor:

 •  zorgverlening aan uw (huis)dier
 •  doelmatig beheer en beleid
 •  ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 •  versturen van herinneringskaartjes voor vaccinatie
 •  insturen van monsters naar door ons geselecteerde laboratoria
 •  insturen naar het crematorium

– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

– Alle medewerkers binnen Dierenkliniek Stapel & Haanebeek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

– Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Dierenkliniek Stapel & Haanebeek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijf jaar bewaard worden. U helpt ons met

het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde

gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Dierenkliniek Stapel & Haanebeek is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenkliniek Stapel & Haanebeek hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor dienstverlening gebruik maken van deze gegevens: PMS (Praktijk Management Systeem), laboratoria, dierenarts-specialisten, crematoria, leveranciers indien gebruik gemaakt wordt van kortingscodes voor bijvoorbeeld diervoeding, etc.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. Deze medische geschiedenis staat in het pati├źntendossier van uw (huis)-dier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek.